nota prawna | polityka prywatności

        

  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, jako jedyne w województwie mazowieckim oraz jedno z  trzydziestu jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w Polsce, przystąpiło do pilotażowego projektu pn. „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie” Działania 5.3 „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
          ”Decydujmy razem” to projekt partnerski, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, realizowany przy współpracy partnerów: Stowarzyszenie CAL, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundację Funduszu Współpracy.   Jest to największy w Polsce projekt systemowy poświęcony partycypacji społecznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie administracji samorządowej do partycypacyjnej współpracy z mieszkańcami.
           Partycypacja społeczna polega na świadomym oraz aktywnym udziale obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących ich powiatu, gminy, dzielnicy. Samorządy zapraszając do współpracy organizacje pozarządowe oraz mieszkańców poznają lepiej ich potrzeby i w atmosferze dialogu oraz obustronnego zaangażowania będą mogły podejmować trafniejsze decyzje. Partycypacyjny model współpracy zwiększa zaangażowanie społeczne i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów. Prowadzi to do poprawy jakości dokumentów programowych gmin i powiatów, co w kolejnych etapach przekłada się na skuteczniejsze działania samorządów, pozwalające zaspokoić lokalne potrzeby.
          W ramach projektu powołany zostanie Zespół partycypacyjny, składający się z przedstawicieli Starostwa, przedstawicieli Rady Powiatu, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. Zadaniem Zespołu partycypacyjnego będzie utworzenie dokumentu w obszarze polityki zatrudnienia. Opracowany przez Zespół dokument zostanie poddany konsultacjom społecznych, a  następnie przedłożony Zarządowi Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i wdrożony do realizacji w roku 2012 po przyjęciu przez Radę Powiatu. Doświadczenia zdobyte w pilotażu posłużą do opracowania modelu partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych. Następnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami projektu podejmie działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.
Szczegółowe informacje na temat projekt znajdą Państwo na stronie internetowej:  www.decydujmyrazem.pl

Starosta Ostrowski 
Zbigniew Kamiński

 

 

 

 

Forum dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego                                      28.03.2013


Forum dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego                                     15.03.2012


Ostatnie spotkanie Zespołu partycypacyjnego


Konsultacje w ramach programu "Decydujmy Razem"


 Czwarte spotkanie Zespołu partycypacyjnego


Trzecie spotkanie Zespołu partycypacyjnego


 Drugie spotkanie Zespołu partycypacyjnego


 

Zaproszenie przedstawicieli społeczności lokalnej do prac w Zespole partycypacyjnym w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.”


ZARZĄDZENIE NR 19/11 STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania koordynatora powiatowego w ramach programu „Decydujmy razem.Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych."


Spotkanie szkoleniowo-informacyjne


Pierwsze spotkanie Zespołu partycypacyjnego
 


ZARZĄDZENIE NR 22/11 STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie powołaniu Zespołu partycypacyjnego.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone