Informacja o przetargu na konwersje PZGiK (pobierz)

Projekt kluczowy Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013.

     W dniu 29 stycznia 2009 roku Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjęła Uchwałę dotyczącą przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do uczestnictwa w projekcie kluczowym "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytetu I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działania 1.7 Promocja Gospodarcza.
      W dniu 25 czerwca 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Ostrowskim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu. Powyższy projekt jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013".
     Założenia i podstawowe cele projektu formułowane były na bazie doświadczeń i rezultatów projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, zrealizowanego w latach 2006 – 2008 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatu mińskiego, powiatu płockiego, powiatu radomskiego, miasta Mławy, miasta Ostrołęki oraz gmin Mrozy i Jedlińsk w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w działaniu 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
     Na treść założeń i celów projektu miały również wpływ dokumenty programowe Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w szczególności „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” Zgodnie z tym dokumentem Mazowsze, jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce, podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju. 
      Do podstawowych celów projektu należą:
       1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:
           a) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych),
               zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego
               walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury
               informacji przestrzennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
              14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
              (INSPIRE);
          b) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających
              jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa
              mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod
              działalność gospodarczą, przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego
              i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji, 
       2) wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów
           danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności
           i wiarygodności rejestrów publicznych;
      3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem
          nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego
          wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

     Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2012. Jego budżet wynosi 180 mln zł, z czego 153 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 27 mln zł to środki beneficjentów projektu, tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 39 powiatów i 283 gmin.

      Do głównych zadań projektu należą:
     1) zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD)
         Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi TBD” Głównego Geodety Kraju,
     2) wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej,
          uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej
         do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych,
         skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB.