Projekt kluczowy Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013.

     W dniu 29 stycznia 2009 roku Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjęła Uchwałę dotyczącą przystąpienia Powiatu Ostrowskiego do uczestnictwa w projekcie kluczowym „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytetu II – e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, Działania 2.2. – Rozwój e–usług.
     W dniu 25 czerwca 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Ostrowskim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu.
     Założenia i podstawowe cele projektu formułowane były na bazie doświadczeń i rezultatów projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, zrealizowanego w latach 2006 – 2008 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatu mińskiego, powiatu płockiego, powiatu radomskiego, miasta Mławy, miasta Ostrołęki oraz gmin Mrozy i Jedlińsk w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
w działaniu 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
     Na treść założeń i celów projektu miały również wpływ dokumenty programowe Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w szczególności „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020” oraz „Strategia e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -  2013”. Zgodnie z pierwszym z tych dokumentów Mazowsze, jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce, podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju.
    Do podstawowych celów projektu należy zaliczyć:
      1) poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego optymalizację
          kosztów utrzymania tych jednostek poprzez: 
       - podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji,
         a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
       - wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej,
          umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej 
          na różnych poziomach administracji publicznej;
       2) zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
       3) usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
       - umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych 
          przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
       - zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach
         prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
      Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2012. Jego budżet wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 9 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin.
     Do głównych zadań projektu należą:
       1) opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e- Urząd (rdzenia systemu),
           które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzenie tymi dokumentami, elektroniczną
           obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
        2) opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin 
            i powiatów;
        3) dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do jednostek organizacyjnych beneficjentów
            projektu.