nota prawna | polityka prywatności

Wiadomości z Powiatu

www.ostrowmaz.pcpr.pl
 
         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na szczeblu powiatu, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r., Nr 64, poz. 598 z późn. zm.),  oraz z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

W zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną PCPR realizuje następujące zadania:
- umieszczanie w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo –  
  wychowawczych dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
- pomoc w procesie usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin 
  zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem
  rodziny zastępczej;
- podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej;
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – realizowane w Poradni 
  Rodzinnej  ul. Rubinkowskiego 15.

W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych PCPR przyznaje dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do następujących zadań;
- wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne;
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego przedmiotów ortopedycznych i
  środków pomocniczych ;
- likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
  się na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych;
- organizowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób
  niepełnosprawnych.

Informacja o naborze na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze
 
Informuje się , iż w trybie ciągłym trwa nabór na szkolenia dla kandydatów na niespokrewnmione rodziny zastępcze. Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w PCPR w Ostrowi Mazowieckiej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny .

Przyjęcia interesantów : poniedziałek – piątek w godz.8-16
 
Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej sprawuje opiekę nad:
- 48 rodzinami zastępczymi spokrewnionymi  z dzieckiem, w których
  przebywa 68 dzieci,
- 2 niespokrewnionymi z dzieckiem rodzinami zastępczymi, w których
  przebywa 3 dzieci
- oraz 5 zawodowymi rodzinami zastępczymi opiekującymi się
  29 dziećmi.
Realizowane są procesy usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków, w tym opuszczających: 
- rodziny zastępcze (24 osoby)
- placówki opiekuńczo-wychowawcze (9 osób).

Od sierpnia ub. na terenie naszego Powiatu mieszkają 2 rodziny cudzoziemskie, które realizują we współpracy z tutejszym  PCPR indywidualne programy integracji.
 
Zapraszamy!

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone