nota prawna | polityka prywatności

      

Przebudowa drogi powiatowej ze środków Unii Europejskiej

Powiat Ostrowski w sierpniu 2004 roku przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie realizacji Projektu z zakresu robót budowlanych pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 28511 Małkinia - Kańkowo" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny, Działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu całkowita wartość Projektu wynosiła 1 838 725,30 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 379 043,97 PLN stanowiące 75% wydatków kwalifikowalnych.
W okresie realizacji Projektu przebudowano drogę powiatową Nr 28511 Małkinia -Kańkowo o długości 3,079 km. W ramach przebudowy wykonano prace pomiarowe w trakcie wykonania robót, prace rozbiórkowe. Przebudowano studzienki ściekowe, odtworzono i wyłożono kostką betonową dno i skarpy rowu, ułożono przepusty z rur, ustawiono nowe krawężniki betonowe, ustawiono obrzeża. Wykonano z kostki betonowej nową nawierzchnię zjazdów gospodarczych oraz chodnik o długości 1,48 km, przebudowano przepusty, ustawiono oznakowanie tymczasowe robót, odtworzono rowy drogowe. Wykonano również: roboty ziemne pod nowy chodnik, nawierzchnię bitumiczną zjazdów publicznych i na skrzyżowaniach z drogami, poszerzenie jezdni, warstwę wiążąco profilującą, warstwę ścieralną o grubości 4 cm, wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, naprawę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy. Podnosząc bezpieczeństwo w ruchu drogowym wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz
w miejscu niebezpiecznym ustawiono bariery ochronne. Wyprofilowano i zagęszczono pobocza wzdłuż drogi, wykonano przebudowę kolektora na rowie odprowadzającym wody opadowe z ulicy.
Przebudowa drogi ułatwia dojazd dzieci i młodzieży do szkół, a dorosłych do miejsc pracy. Droga przebiega w pobliżu kilku dużych zakładów produkcyjno – usługowych, ułatwiając przewóz transportowy. Lepsze warunki drogowe pozwalają na szybszy rozwój istniejących firm i ściągnięcie nowych inwestorów nie kolidując z obecnymi. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia inwestycji lokalnych, zdecydowanie poprawi stan środowiska naturalnego oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców regionu podnosząc jednocześnie poziom cywilizacyjny powiatu ostrowskiego.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone