nota prawna | polityka prywatności

 

 FUNDUSZE UNIJNE 2007-2013 Zadaniem funduszy strukturalnych jest wspieranie restrukturyzacji, modernizacji
i harmonizacji gospodarek krajów Unii Europejskiej. Służy to zwiększeniu spójności ekonomicznej i społecznej wewnątrz Unii. W nowym okresie programowania, który obejmie lata 2007 – 2013 wprowadzane będą liczne zmiany w stosunku do poprzednich lat, min: wzrośnie pułap współfinansowania wspólnotowego dla funduszy strukturalnych z 75% na 85%, programy operacyjne będą określane na poziomie priorytetów, brak jest konieczności przygotowywania Uzupełnień Programów Operacyjnych, kwalifikowalność wydatków będzie określana na poziomie krajowym, suma środków finansowych, która może otrzymać Polska w nowym okresie programowania będzie pięciokrotnie wyższa niż dostępna w latach 2004 – 2006, będą uproszczone procedury.

 

 W nowym okresie programowania nadrzędnym dokumentem dla programowania polityki spójności w Polsce (zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) będzie Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, która określa podstawowe kierunki rozwoju Polski w okresie min. siedmiu lat. Aby zrealizować SRK, jak również strategie sektorowe
i wojewódzkie powstają krajowe i regionalne programy operacyjne.

 W latach lata 2007 – 2013 jest planowana realizacja następujących programów operacyjnych:

1.         16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 

 

2.         Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  

3.         Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 

4.         Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

5.         Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

 

6.         Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

 

7.         Program Operacyjny Pomoc Techniczna  

 

Wyżej wspomniana polityka spójności w Polsce, a w tym Programy Operacyjne, będzie realizowana przy pomocy trzech funduszy.

 1.      Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) który będzie współfinansował:

 a.       inwestycje produkcyjne przyczyniające się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy, przede wszystkim poprzez bezpośrednie wspieranie inwestycji zwłaszcza
w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);

 b.      inwestycje w infrastrukturę;

 c.       tworzenie i rozwój instrumentów finansowania, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze pożyczkowe i gwarancyjne fundusze rozwoju lokalnego, dotacje naspłatę odsetek, tworzenie sieci, współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami sfery społeczno-gospodarczej
i środowiskowej;

  d.      pomoc techniczną.

  2.       Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będzie współfinansował:

 a.      wzrost zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi;

 

 b.      rozszerzenie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy;

  c.      poprawę integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy;

 

 

d.      wzmacnianie kapitału ludzkiego,

 

 

e.       wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci obejmujących zainteresowane strony, takie jak partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe, na poziomie transnarodowym, krajowym, regionalnym lokalnym w celu mobilizacji na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy

 

 

3.       Fundusz Spójności będzie współfinansował:

 

 

a.       transeuropejskie sieci transportowe, w szczególności priorytetowe projekty, określone w decyzji nr 1692/96/WE;

 

 

b.      ochronę środowiska w ramach priorytetów wspólnotowej polityki zgodnie z jej założeniami i programem działania. Fundusz może także udzielać wsparcia dziedzina związanych ze zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywność energetyczną i energię odnawialną. W sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, Fundusz będzie wspomagać kolei, transport rzeczny i morski intermodalne systemy transportowe i ich interoperacyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologiczny transport miejski i transport publiczny.

 

 

Wraz z wymienionymi funduszami w latach 2007 – 2013 będzie można korzystać
z instrumentów dostępnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

 

 

Wspólna Polityka Rolna będzie realizowana przy pomocy Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) a podejmowane działania będą związane ze:

         wsparciem konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

         zrównoważonym gospodarowaniem zasobami gruntów rolnych i leśnych,

         dywersyfikacją ekonomiczną obszarów wiejskich i podniesieniem jakości życia na obszarach wiejskich.

 

Wspólna Polityka Rybacka (WPR) będzie realizowana przy pomocy Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) a podejmowane działania będą związane z:         dostosowaniem nakładu i zdolności połowowej oraz identyfikacją stanu zasobów
z podaniem terminów osiągnięcia tych celów dla rybołówstwa i danej floty,

 

         rozwoju sektora akwakultury oraz przemysłu przetwórstwa i rynku rybnego,

         strategii realizacji działań mających na celu spełnienie wymagań dotyczących inspekcji
i kontroli działalności połowowej oraz dane i zbiór informacji na temat WPR;

         budową i realizacją strategii dotyczącej produktów rybołówstwa i rozwoju działań połowowych poza wodami Wspólnoty;

         budową i realizacją strategii rozwoju strefy przybrzeżnej oraz kryteria dla określenia tych stref.

 Opracowała : Agnieszka Bieniek
Ważne linki:

 

 

Portal Unii Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Europejski Fundusz Społeczny

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Portal Funduszy Strukturalnych

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone