nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Informacja Starosty Ostrowskiego dotycząca wydawania pozwoleń na budowę na terenach, dla których stwierdzono nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka

05.05.201515:12

      W związku z zaistniałą rozbieżnością – pomiędzy Urzędem Miasta w Ostrowi Mazowieckiej a Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej – w zakresie interpretacji istniejącego stanu prawnego, dotyczącego obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na niektórych terenach Miasta Ostrów Mazowiecka, poniżej przedstawiam informację wyjaśniającą przedmiotowy problem.

      W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka podjęła uchwałę Nr XXXVII/159/2012 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wyrokiem z dnia 15 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Mazowieckiego na ww. uchwałę, stwierdził (między innymi) nieważność § 69 tej uchwały, który dotyczył zamierzeń inwestycyjnych położonych na terenach oznaczonych w przedmiotowej uchwale symbolem MN 1 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca).

Powstała wówczas wątpliwość, czy nieważny jest cały § 69 uchwały, czy też jego część.

 

      Ustalenie powyższej kwestii jest ważne, ponieważ zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, aby wydać decyzję o pozwoleniu na budowę (lub odrębną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego) Starosta , jako organ administracji architektoniczno – budowlanej, musi sprawdzić, czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli plan obowiązuje - pracownicy Starostwa badają zgodność inwestycji z tym planem.

Jeżeli plan nie obowiązuje – starostwo musi wymagać od inwestora złożenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą wydaje Burmistrz.

 

      Istotne jest, że wydanie pozwolenia na budowę bez ustalenia warunków zabudowy na terenie gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, powoduje z mocy prawa nieważność takiego pozwolenia, co jest bardzo ryzykowne dla inwestora.

 

      W ocenie Starosty Ostrowskiego dla terenów, które były określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka symbolem MN 1, plan ten nie obowiązuje, co w konsekwencji rodzi po stronie Burmistrza obowiązek wydawania dla tych terenów decyzji o warunkach zabudowy.

Z kolei, w ocenie pracowników Urzędu Miasta – decyzje o warunkach zabudowy dla tych terenów nie powinny być wydawane.

 

      W zaistniałej sytuacji – dla rozwiązania przedstawionego problemu - niezbędne jest zajęcie stanowiska przez organy wyższego stopnia, tj. Wojewodę oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze, co będzie miało miejsce w toku postępowań prowadzonych obecnie w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej oraz Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Starosta Ostrowski

/-/ Zbigniew Kamiński

Ostrów Mazowiecka, dnia 5 maja 2015 r.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone