nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

25.03.201515:42

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zm.: Dz. U z 2014 r. poz. 1146, Dz. U. z 2014 r., poz. 1138) na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: 
1) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia wykonania zadań 
wraz z udzieleniem dotacji na pełne sfinansowanie ich realizacji.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00

 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są poniżej:

 

1)  Uchwała Nr 32/12/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24  marca 2015 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
2)  Wzór oferty.  

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone