nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Informacja Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 18.02.2015 r. dot. wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego

20.02.201514:10

W imieniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego - zarządcy dróg powiatowych na terenie powiatu ostrowskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuję, że przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne na nw. drogach powiatowych: 

  1. 2602W Mroczki – Drogoszewo – Przeździecko - Grzymki    
  2. 2605W Srebrna – Paproć Duża – Króle Małe – Kowalówka  
  3. 2607W  Jasienica- Kowalówka – Ruskołęka Stara
  4. 2609W  Andrzejewo- Pieńki Żaki do dr. nr 680
  5. 2611W  Czyżew – Żelazy Brokowo – Gostkowo – Mianowo
  6. 2645W Wąsewo – Bagatele – Rząśnik  Szlachecki
  7. 2652W Kowalówka – Króle Duże
  8. 2601W Długobórz –Skarżyn – Ołdaki

W ramach w/w inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych .

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres :

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuje się ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Urszula Waniewska

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatostrowmaz.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone