nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi

11.10.201313:41

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) na 2014 rok zgodnie z Uchwałą Nr 341/133/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 października 2013 r.

Do udziału w konsultacjach serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu ostrowskiego.
Uwagi i opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane w terminie od 14.10.2013 r. do 27.11.2013 r. włącznie. Uwagi i opinie przedkłada się w formie pisemnej, z uwzględnieniem danych przewidzianych we wzorze ankiety konsultacyjnej (pobierz).
Zgodnie z § 5 ust. 4 Uchwały Nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiejz dnia 21 października 2010 r. dopuszcza się przesłanie ankiety drogą elektroniczną - opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej (podpis elektroniczny lub inny).
Zgłaszane opinie i uwagi przyjmowane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiatostrowmaz.pl.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Zapraszamy do konsultacji.

Uchwała Nr 341/133/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. (pobierz)


Uchwała Nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (pobierz)

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone