nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

11.06.201313:51

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 7 czerwca  2013 r. dokonał wyboru ofert przedłożonych przez:
 

  1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Aktywność na wózku” polegającego na organizacji treningów rugby na wózkach dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowskiego. 
    Kwota dofinansowania: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)
  2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”  z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Edukacja i reakcja – metodą na aktywność”  polegającego na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki do Warszawy, zorganizowaniu spotkania integracyjnego mającego na celu zapoznanie z dorobkiem miasta i gminy Brok oraz zorganizowaniu imprezy kulturalnej.
    Kwota dofinansowania: 4.369,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych)
  3. Ostrowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Bliżej siebie poprzez integrację” polegającego na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu ostrowskiego oraz zorganizowaniu imprez integracyjnych dla rodzin zastępczych i ich wychowanków.
    Kwota dofinansowania: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)


Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte jest w Protokole z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 3 czerwca 2013 r. w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dostępnym w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu.


Uchwała Nr 300/118/130Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego powiatu ostrowskiego w roku 2013 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone