nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

26.04.201314:35

      Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresach:

  1. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  2. wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej,
  3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na pełne sfinansowanie ich realizacji.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 20 maja 2012 r. do godz. 16.00

 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są poniżej:

1)  Uchwała Nr 283/112/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia  26  kwietnia 2013  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2013 w zakresach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej,    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

2)  Wzór oferty.  do pobrania plik doc,     plik pdf
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone