nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Ustawa o kierujących pojazdami- zmiany od 19 stycznia 2013 r.

18.01.201315:46

Zmiany dotyczące szkolenia –PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
(PKK)


Informujmy wszystkich mieszkańców Powiatu  Ostrowskiego, że z dniem  19 stycznia 2013 r. wchodzą zmiany w zakresie szkolenia osób ubiegających się

     Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz., U z 2012 r. poz. 1005), osoba ubiegająca się o uprawnienia po raz pierwszy do kierowania pojazdami musi złożyć właściwemu Staroście (w przypadku powiatu ostrowskiego Staroście Ostrowskiemu) wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę          z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona             w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby, 
 4. zgodę, rodziców lub opiekunów, – jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.

     Na podstawie ww. dokumentów Starosta generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

    Profil kandydata na kierowcę (PKK) Starosta wydający prawo jazdy lub pozwolenie udostępni w systemie teleinfor¬matycznym Ośrodkowi Szkolenia Kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz Ośrodkowi Egzami¬nowania przeprowadzającemu egzamin państwowy, dopiero po podaniu przez tę osobę numeru, tj. unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę oraz numeru PESEL (albo daty urodzenia  w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), tym ośrodkom.

     Starosta po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów oraz danych ujętych w ewidencji kierowców (np. czy dana osoba nie figuruje, jako osoba mająca zakaz prowadzenia pojazdów):

 1. wprowadza dane do systemu teleinformatycznego,
 2. generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę,
 3. umieszcza akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji osób, którym wyge¬nerowano profil kandydata na kierowcę.

      Uwaga: W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku starosta wydaje decyzję o odmowie wydania prawa jazdy lub pozwolenia.

      Wygenerowany przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie profil kandydata na kierowcę zawiera:

 1. identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, zwany dalej „kodem terytorialnym”,
 2. datę wygenerowania profilu,
 3. unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę,
 4. imię i nazwisko,
 5. fotografię,
 6. numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru    PESEL,
 7. obywatelstwo,
 8. adres zamieszkania, w tym:
  a)    ulicę, numer budynku, numer lokalu,
  b)    miejscowość,
  c)    kod pocztowy,
 9. telefon, adres e-mail – o ile został podany we wniosku,
 10. numer, datę wydania prawa jazdy oraz kategorie prawa jazdy – o ile osoba posiada;
 11. numer i datę wydania pozwolenia – o ile osoba posiada;
 12. numer, datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, termin następnego badania, wynikające z niego ograniczenia oraz zakres kategorii prawa jazdy, którego dotyczy;
 13. numer, datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, termin następnego badania, wynikające z niego ograniczenia oraz zakres kategorii prawa jazdy, którego dotyczy – o ile jest wymagane;
 14. wskazanie, czy wniosek dotyczy:
  a)    wydania prawa jazdy lub pozwolenia,
  b)    przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
  c)    wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
  d)    zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
 15. informacje o okresie i zakresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 16. informacje o okresie i zakresie obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy.

     Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem   unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.

     Dopiero z ww. dokumentem  można będzie zapisać się na kurs prawa jazdy w Szkole Nauki Jazdy. Szkoła Nauki Jazdy po podaniu unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL pobiera w systemie teleinformatycznym dane i informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę.

    Podsumowując zmiany przepisów dotyczących nowych kierowców, którzy ubiegają się o uprawnienia do kierowania  pojazdami należy podkreślić, że wprowadzane przepisy zmieniają zasadniczo proces uzyskiwania uprawnień.

    Osoba, która chce uzyskać nowe uprawnienia musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do Starosty, Starosta je weryfikuje - a po pozytywnej weryfikacji, wydaje unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę tzw. PKK.
 Następnie z wydanym dokumentem, można udać się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców i zapisać się na kurs. Ośrodek na podstawie unikalnego numeru oraz numeru PESEL (albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL) pobiera dane i informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę ( PKK) i może rozpocząć kurs nauki jazdy.

Uwaga:

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)  będzie wydawany także tym osobom,  które będą zdawały egzaminy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego po 19 stycznia 2013 r. Bez tego dokumentu  ww. osoby nie będą dopuszczane do egzaminu w WORDzie.

 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej

Krystyna Kulesza

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone