nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi

02.11.201212:04

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Nr 227/92//12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2012 r.

Do udziału w konsultacjach serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu ostrowskiego.
Uwagi i opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane w terminie od 02.11.2012 r.
do 16.11.2012 r. włącznie. Uwagi i opinie przedkłada się w formie pisemnej,  z uwzględnieniem danych przewidzianych we wzorze ankiety konsultacyjnej (pobierz).
Zgodnie z § 5 ust. 4 Uchwały Nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010 r. dopuszcza się przesłanie ankiety drogą elektroniczną - opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej (podpis elektroniczny lub inny).
Zgłaszane opinie i uwagi przyjmowane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiatostrowmaz.pl.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Zapraszamy do konsultacji.
 

Uchwała Nr 227/92/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października
2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. (pobierz)


Uchwała Nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (pobierz)

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone