nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

STAROSTA OSTROWSKI OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

13.07.201213:03

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie i jednostce ewidencyjnej Nur, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1212/1 o pow. 0,1259ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OS1M/00048506/4.

Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Nur  nieruchomość znajduje się na  obszarze zabudowy mieszkaniowej niskiej,  położona jest w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej.
Przedmiotowa  nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości, przy ulicy Rynek. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Zabudowana budynkiem administracyjnym i gospodarczym w całości ogrodzona metalowym płotem. Budynki znajdujące się na gruncie  - parterowe, murowane, kryte blachą.   Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie.  Na działce znajduje się szambo, do którego podłączona jest kanalizacja sąsiedniego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  Przy zawieraniu aktu sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona za odpłatnością,  na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej ( działka nr 1212/2 ) służebność polegająca na możliwości odprowadzania do szamba zlokalizowanego na zbywanej  nieruchomości ścieków z budynku wielorodzinnego posadowionego na działce nr 1212/2.  Służebność ta będzie wykonywana do czasu wybudowania szamba na nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 1212/2.

Cena wywoławcza nieruchomości   - 60 000,00 zł
Wysokość wadium                               -   6.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012 roku  o godz 11°° w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68  w  sali konferencyjnej ( pokój nr 14, I piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium  należy wpłacić  w kasie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. przy ul. 3 Maja 68 (pokój nr 3) lub na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej  Nr 47 8923 0008 0016 1147 2000 0004  w terminie  do dnia 27 sierpnia 2012 roku. 
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.         
Wadium wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygra,  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom  zostanie zwrócone  najpóźniej  w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca  zostanie  powiadomiona  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie stawienia się, bez usprawiedliwienia,  w  wyznaczonym  miejscu  i w terminie Starosta Ostrowski może odstąpić od jej zawarcia,  a wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę brutto i taką kwotę należy  wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego.    Zbywana nieruchomość jest zwolniona  z doliczenia podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podtku od towarów i usług ( Dz.U z 2004r. Nr 54 poz.535 ze zm.).
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.
Z uwagi na fakt, że zbywana nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej wszelkie prace inwestycyjne należy uzgadniać z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii  i Gospodarki Nieruchomościami, ul. 3 Maja 51 pok. Nr 4 w godzinach od 8°° do 16°°( tel. 29 6457131).
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej www.powiatostrowmaz.pl
Organizator przetargu  zastrzega  sobie  prawo  odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych powodów.  


Ostrów Mazowiecka dnia 12 lipca 2012r.
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone