nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2012 w zakresach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

28.05.201210:11

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 25 maja 2012 r. dokonał wyboru ofert przedłożonych przez:
1) Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno - Oświatowych OTIKO
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Rubinkowskiego 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w  roku 2012 w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn.: „Teatr uzależnia – profilaktyka młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
przez sztukę” polegającego na organizacji profilaktycznych spektakli teatralnych dla młodzieży ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych,
2) Ostrowskie Stowarzyszenie Profilaktyki Pomocy Psychospołecznej i Przedsiębiorczości „FENIKS” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Lubiejewska 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na realizację zadania  publicznego Powiatu Ostrowskiego w  roku 2012 w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Utworzenie grupy wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin” polegającego na zainicjowaniu i prowadzeniu grup wsparcia dla osób zwalnianych z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz zapewnieniu im porad prawnych i porad psychologicznych w celu wyeliminowania patologii społecznych i wzmacniania procesu resocjalizacji.
Na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa powyżej, udziela się dotacji w wysokości po 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Ze względów formalnych odrzucono oferty złożone przez:
1) Gminno – Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA”,
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,
3) Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej,
4) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski „Podaruj Uśmiech”.
Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte jest w Protokole z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 18 maja 2012 r. w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2012 w zakresach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dostępnym w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu.


Uchwała Nr 167/72/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego powiatu ostrowskiego w roku 2012 w zakresach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone