nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

16.04.201215:41

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) prowadzone prace mające na celu przygotowanie
RAPORTU z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego
za lata 2008-2009 i
za lata 2010-2011

 

Raport powinien zawierać analizę realizacji programu i przedstawiać zmiany w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.) i być opracowany zgodnie z Wytycznymi „Ministerstwa Środowiska”.
W ,,Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego’’ został określony „system monitoringu i oceny realizacji programu”, który składa się z systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych.
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska wymaga oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie, na podstawie samodzielnie zgromadzonych materiałów i ocenie stopnia rozbieżności między założeniami, a realizacją programu oraz przeanalizowanie przyczyn niespójności.

OFERTY na opracowanie „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego za lata 2008-2009 i lata 2010 - 2011” należy przesyłać na adres e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl
 bądź adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.

W ofercie należy podać:
1) szczegółowe dane dotyczące oferenta,
2) oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie ww. opracowań,
3) czasokres niezbędny dla prawidłowego wykonania opracowania, od chwili zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, nr. tel. (29) 645 71 32.

Osoba do kontaktu:
Anna  Sieczkowska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Edyta Wilczyńska – inspektor ds. ochrony środowiska

 

Z poważaniem

STAROSTA  OSTROWSKI

Zbigniew  Kamiński
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone