nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

I N F O R M A C J A Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 08.12.2011 r. dot. kanału technologicznego

08.12.201115:44

W imieniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego - zarządcy dróg powiatowych na terenie powiatu ostrowskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) informuję, że przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne na nw. drogach powiatowych: 

1) 2657W Brok – Orło – Daniłowo    
2) 2647W Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo – Dybki
3) 2634W Kalinowo – Jasienica – Chmielewo 
4) 2613W Zaręby Kościelne – Mianowo
5) 2612W Czyżew – Zaręby  Kościelne – Chmielewo
6) 2653W Jasienica – Nieskórz – Daniłowo – Kańkowo – Zawisty – Rondo w Nieskórzu, budowa chodników w m. Daniłowo, Zawisty Podleśne, Zawisty Nadbużne
7) 2639W Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki 
8) 2631W Wólka Seroczyńska – Lubotyń – Rząśnik Lubotyński w m. Lubotyń
9) 2620W Dąbrowa Wielka – Godlewo  Baćki – Boguty  Pianki – wraz  z przebudową chodników
10) 2627W Nur – Ołtarze – Zuzela – chodnik  ul. Brokowska w m. Nur

W ramach w/w inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy o drogach publicznych .
Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres :
Powiatowy Zarząd Dróg ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuje się ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 


Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatostrowmaz.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone