nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konsultacje w ramach programu "Decydujmy Razem"

28.10.201109:35

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok zgodnie z Uchwałą Nr 113/47/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 2011 r.

Do udziału w konsultacjach serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu ostrowskiego.


Uwagi i opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane w terminie od 28.10.2011 r. do 13.11.2011 r. włącznie w formie pisemnej, z uwzględnieniem danych przewidzianych we wzorze ankiety konsultacyjnej (pobierz).

Zgodnie z § 5 ust. 4 Uchwały Nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010 r. dopuszcza się przesłanie ankiety drogą elektroniczną - opinia wymaga potwierdzenia tożsamości osoby opiniującej (podpis elektroniczny lub inny).
Zgłaszane opinie i uwagi przyjmowane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiatostrowmaz.pl.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Zapraszamy do konsultacji.
 

Uchwała Nr 113/47/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października
2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Uchwała Nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone