nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

06.05.201109:33

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

i n f o r m u j ę

że w ramach przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2008 –2012 z perspektywą do 2016 r.”, została sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko”.

Program ochrony środowiska określa kontynuację polityki środowiskowej zawartej w poprzednim programie, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskiem, odnoszące się do poszczególnych aspektów środowiskowych.
Program ochrony środowiska służyć będzie koordynacji działań związanych z ochroną środowiska w powiecie ostrowskim. Jego funkcje polegać będą na:
- działaniach edukacyjno – informacyjnych, przekazywaniu ogółowi społeczeństwa, zainteresowanym podmiotom gospodarczym i instytucjom informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska,
- wskazywaniu tzw. gorących punktów, czyli najważniejszych zagrożeń środowiska miasta i sposobów ich rozwiązywania, wytyczaniu priorytetów ekologicznych,
- promowaniu i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
- koordynacji działań związanych z ochroną środowiska pomiędzy: administracją publiczną wszystkich szczebli, instytucjami i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz społeczeństwem miasta na rzecz ochrony środowiska,
- ułatwieniu władzom powiatu wydawania decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska.
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pok. nr. 13 lub 14 oraz składać uwagi i wnioski w sprawie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia:
1) w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
2) ustnie do protokołu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51, pok. nr. 13 lub 14
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres starostwo@powiatostrowmaz.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. 
       

STAROSTA  OSTROWSKI
     Zbigniew  Kamiński
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone