nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

25.08.201014:09

Dot. właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Nur i Gminy Boguty Pianki.

Nadleśnictwo Rudka, po zasięgnięciu opinii Starosty Ostrowskiego, zaprasza właścicieli lasów  niestanowiących własności Skarbu Państwa,            w których wystąpiły szkody, do udziału w projekcie „ Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych w zasięgu terytorialnym części leśnictwa Nur     ( Gmina Nur i Gmina Boguty)”.
 Podstawą prawną projektu jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa            i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 103, poz. 658 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Pomoc może dotyczyć niżej wymienionych zadań:
1) produkcji i zakupu sadzonek na potrzeby prac, o których mowa w pkt. 4,5,8;
2)melioracji agrotechnicznych;
3)przygotowanie gleby pod odnowienia, przebudowę, poprawki  i uzupełnienia;
4)odnowienia powierzchni leśnych i przebudowy drzewostanów;
5)wykonywania poprawek i uzupełnień w uprawach leśnych;
6)pielęgnowania upraw, młodników i drzewostanów;
7)wykonania zadań z zakresu ochrony lasu przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi, w tym również zakupu niezbędnych materiałów;
8)kształtowania i ochrony różnorodności biologicznej;
9)ochrony gleb leśnych przed erozją;
10)inwentaryzacji i ochrony cennych elementów przyrodniczych;
11)budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budowli oraz obiektów małej architektury związanych                                 z zagospodarowaniem na cele rekreacji i turystyki lub służących celom edukacji leśnej społeczeństwa;
12)budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją dróg leśnych, niewyznaczonych w planach urządzenia lasu jako dojazdy pożarowe, w celu dostosowania ich do wymagań określonych  w przepisach w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.
Przewidywany koszt operacji ok. 144 tys. zł.
Planowany termin rozpoczęcia operacji: styczeń 2011 r.
 Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, mający zamiar uczestniczyć w operacji, winni złożyć pisemne zgłoszenie w terminie    30 dni od dnia ogłoszenia informacji, tj. do dnia 17.09.2010 r. do Nadleśnictwa Rudka, ul. Olendzka 31, 17 – 123 Rudka (liczy się data wpływu).

 Zgłoszenie musi zawierać: 

1)Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę oraz adres zgłaszającego;
2)Informację:
a)o lokalizacji lasów objętych zgłoszeniem,
b)o zakresie niezbędnych kosztów, w jakim zgłaszający zamierza uczestniczyć w operacji;
3)uzasadnienie udziału w operacji.

Do zgłoszenia właściciel lasu  dołącza:
a)dokument potwierdzający prawo własności do lasów objętych zgłoszeniem;
b)wypis z ewidencji gruntów i budynków;
c)kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków, obejmującą zgłoszone lasy.
Uprzejmie prosimy o dopisanie w zgłoszeniu, w części dotyczącej zakresu kosztów, rodzaju prac leśnych, na jakie zgłaszający zamierza uzyskać pomoc oraz numeru telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej. Formularz zgłoszenia można uzyskać w Urzędzie gminy lub w Nadleśnictwie Rudka.
Włączenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa do operacji realizowanej przez nadleśnictwo Rudka następuje w trybie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

 

 

Załączniki do pobrania:
 
- Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie

Przygotowała: Teresa Piórkowska

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone