nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

STAROSTA OSTROWSKI OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH

29.04.201011:33

na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  położonej  w Ostrowi Mazowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr,nr 379/2, 380/2, 381/2, 382/2 o łącznej powierzchni 0,2497 ha, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą OS1M/00060561/7
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka  przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach  usług , składowania i magazynowania  z dopuszczeniem produkcji.

Cena wywoławcza nieruchomości   - 83 000 zł.
Wysokość wadium                             - 8 000 zł.

   Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2010 roku  o godz 11°° w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68  w  sali  konferencyjnej.
W przetargu ograniczonym  mogą wziąć udział właściciele  nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium  należy wpłacić  w kasie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. przy ul. 3 Maja 68 (pokój nr 3) lub na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej  w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej  Nr 47 8923 0008 0016 1147 2000 0004  w terminie  do dnia 24 maja 2010 roku  a przed przetargiem okazać się dowodem wpłaty.         
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68 najpóźniej na  dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.         
Wadium wpłacone przez  uczestnika, który  przetarg  wygra,  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom  zostanie zwrócone  najpóźniej  w ciągu   3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.  Osoba ustalona jako nabywca  zostanie  powiadomiona  najpóźniej    w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie stawienia się bez usprawiedliwienia  w  wyznaczonym  miejscu  i w terminie Starosta Ostrowski może odstąpić od jej zawarcia,  a wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę netto nieruchomości, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% i taką kwotę należy  wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego.
Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii  i Gospodarki Nieruchomościami, ul. 3 Maja 51 pok. Nr 4 w godzinach od 8°° do 16°°( tel. 29 6457131.)
Zastrzega się prawo  odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

 

    

 

              
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone