nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

02.12.200908:54

Obowiązek wykorzystania 70% posiadanej kwoty mlecznej.

Mając na uwadze szereg wątpliwości związanych z interpretacją przepisu art.72 ust. 2, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ( „rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009, który stanowi, że jeżeli producenci nie wprowadzą do obrotu ilości równej przynajmniej 85% ich kwoty indywidualnej podczas co najmniej jednego dwunastomiesięcznego okresu, państwa członkowskie mogą zdecydować, czy i na jakich warunkach całość lub część niewykorzystanej kwoty zostanie przekazana do rezerwy krajowej, uprzejmie informuje co następuje.
Stosownie do uzyskanego stanowiska, Komisja Europejska, potwierdza swobodę decyzyjną w zakresie implementacji ww. przepisu art. 72 ust. 2. Co oznacza, iż cytowany przepis umożliwia państwu członkowskiemu UE zastosowanie progu niższego niż określony w przepisie. W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje dokonywania zmian w obecnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wdrażających postanowienia tego artykułu.


Oznacza to, że w roku kwotowym 2009/2010 producent obowiązany jest do wykorzystania limitu będącego jego własnością na dzień 1 kwietnia 2009 w 70%, podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych latach kwotowych.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Agencji Rynku Rolnego , Oddział Terenowy w Warszawie, tel/fax 022/515-81-56.
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone