nota prawna | polityka prywatności

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne Projektów planów gospodarowania wodami opracowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni Narwi w Dębem.

06.05.200913:58

 O G Ł O S Z E N I E
  

     Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej również Polska opracowały plany gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza wraz z zestawieniem niezbędnych działań w celu osiągnięcia dobrej jakości wód do roku 2015.
     Zapewnienie realizacji powyższego celu wymaga aktywnego włączenia się społeczeństwa do procesu podejmowania decyzji związanych z gospodarowaniem wodami.
     Wobec powyższego, serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w procesie konsultacji społecznych Projektów planów gospodarowania wodami opracowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie Zarząd Zlewni Narwi w Dębem.

     Szczegółowe informacje nt. Projektów planów gospodarowania wodami oraz ustalonych założeń dotyczących gospodarki wodnej, znajdują się na nw. stronach internetowych:
    
www.kzgw.gov.pl
     www.rdw.org.pl
     
     Wersja papierowa dostępna jest do wglądu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51,
w każdy dzień roboczy w godzinach 8.00 – 16.00, pokój nr 13 i 14.
     Wszelkie uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do 22 czerwca 2009r. na adres 
email: dyrektywa@rzgw.warszawa.pl

     Jednocześnie zachęcam do rozpowszechniania informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych dot. gospodarowania wodami, których ustalenia mogą mieć znaczący wpływ na wydawane przez tut. Urząd decyzje.


        
STAROSTA  OSTROWSKI

Zbigniew Kamiński

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone